CENNÍK

realitných služieb spoločnosti

KONFIDO s.r.o., IČO: 46 370 919


Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti:

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI: VÝŠKA PROVÍZIE:
do 49.999 EUR 5 – 10 % z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)
od 50.000 do 299.999 EUR 3 % z kúpnej ceny (minimálne 3.000 EUR)
od 300.000 do 1.999.999  EUR 3 % z kúpnej ceny
od 2.000.000 EUR 2,5 % z kúpnej ceny

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Provízia vo výške nájomného za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti.

Účtuje sa od nájomcu nehnuteľnosti.

Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 350 EUR.


Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON: NÁKLAD: BLIŽŠÍ POPIS:
Nábor nehnuteľnosti 90 EUR /

prvá hodina

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

+ 30 EUR každá ďalšia polhodina

+ cesta do 30 km v cene / každý ďalší km plus 0,80 EUR

Inzerovanie nehnuteľnosti 20 EUR / deň Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti na internete – portály zabezpečujúce inzerovanie ponuky nehnuteľností.

+ náklady na inzerciu v tlačených (printových) médiách, rozhlas, televízia a ďalší internetový priestor individuálne podľa konkrétnych poskytovateľov.

Osobná asistencia

 

90 EUR /

prvá hodina

Ak je potrebné v prospech klienta alebo neklienta  zabezpečiť konkrétny úkon alebo ak si klient / neklient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený v provízii za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu v stanovenej výške.

+ 30 EUR každá ďalšia polhodina

+ cesta do 30 km v cene / každý ďalší km plus 0,80 EUR

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 EUR /

polhodina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak je pre klienta (mimo zmluvne dohodnutého sprostredkovania predaja) / neklienta potrebné zabezpečiť dokument napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod., je klient / neklient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

1.  úradného (správneho) poplatku (napr. 8 EUR za LV) a

2.  paušálnej sumy 30 EUR za polhodinu ako náhradu za strávený čas a

3.  náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 EUR / km, ak vzdialenosť medzi sídlom kancelárie (Senec) a úradom / inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 10 km.

V prípade potreby určenia vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky: https://www.viamichelin.com/

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy) 200 EUR  

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

 

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva 300 EUR Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).
Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy 200 EUR Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)
Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti 3 % Z celkovej kúpnej ceny za nehnuteľnosť